Pernilla Magnusson 

"Psykoterapi är ett samarbetsprojekt som förhoppningsvis leder till  en subjektiv upplevelse av ökad frihet."

Gamla Stan, Riddarholmen:
Tryckerigatan 8
111 28 Stockholm


Tel. 073 654 51 19

Mail: pernilla@gamlastanpsykoterapi.se

OM PERNILLA


Pernilla är beteendevetare med en fil kand i psykologi, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi samt certifierad EMDR-terapeut. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom såväl psykiatrisk öppenvård som slutenvård, psykiatrisk jourverksamhet, med ungdomar och unga vuxna samt i egen psykoterapiverksamhet.


"Jag började min yrkesverksamma bana inom människovårdande yrken 1990. Vad jag inte då visste var att jag öppnat en dörr in till en värld som jag skulle förbli i och aldrig upphöras att fascineras av.


I över 30 år har jag arbetat med att få människor att få tillgång till sina inneboende resurser och förmågor.  Vägen dit ser ju såklart olika ut för varje unik individ.

För att kunna möta upp varje enskild individ där just denne befinner sig har jag utbildat mig inom ett brett spektrum av olika metoder. 


Arbetet som psykoterapeut innebär för mig att varsamt ta emot en människas unika berättelse om sig själv och göra nedslag på de ställen i denna berättelse där det uppstått svårigheter som inte varit möjliga att lägga bakom sig. 

Psykoterapi är ett samarbetsprojekt som syftar  till en subjektiv upplevelse av ökad frihet. En frihet som förhoppningsvis mynnar ut i att olika typer av livsval blir lättare att hantera och göra."Journalföring

Jag följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring.


Läs mer om psykoterapi

Läs mer om handledning

Läs mer om EMDR

Läs mer om psykoanalys                                                                                                                     


HANDLEDNING

Jag har bland annat erfarenhet av att handleda inom Polisen, psykiatrisk slutenvård, psykiatrisk öppenvård.
Läs mer om handledning


 PSYKOTERAPI

Min utgångspunkt i det psykoterapeutiska arbetet är en psykodynamisk/psykoanalytisk grundsyn...
Läs mer om psykoterapi

EMDR

en psykoterapimetod vars främsta syfte är att hjälpa människor att bearbeta traumatiska upplevelser..
Läs mer om EMDR

PSYKOANALYS

Psykoanalys är en intensifierad form av psykoterapi. Frekvensen är mellan 3–5 gånger i veckan.
Läs mer om psykoanalys

                                                                                                                   


HANDLEDNING

 

För mig är handledning:


-Att tillvarata och utveckla kompetens

-Att låta känslor som behöver hållas tillbaka i det professionella få ta plats 

-Ett kreativt utrymme där de handleddas känslor och tankar kan talas och tänkas högt om tillsammans.

-Ett rum där nya teoretiska kunskaper kan förvärvas och fördjupas

       

Jag har erfarenhet av att handleda inom Polisen, Socialtjänsten, psykiatrisk slutenvård, psykiatrisk öppenvård, gruppboenden samt erbjuder psykoterapihandledning

                                                                                                                   


PSYKOTERAPI


Min utgångspunkt i det psykoterapeutiska arbetet är en psykodynamisk/psykoanalytisk grundsyn som vilar på teorin att en genomarbetning av det som vi bär på i vårt inre  kan öppna upp för möjligheten till ökad närhet till dig genuina jag. Jag arbetar såväl med korttidsterapi som långtidsterapier och tar bland annat emot för låg självkänsla, krisbearbetning, depressioner, ångestproblematik, PTSD, dissociation och existensiella frågeställningar.

För mer info om psykodynamisk psykoterapi (PDT) se :

psykoterapicentrum.se

 

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med svårt traumatiserade personer. Att ha varit utsatt för svåra trauman, enstaka eller pågående under en lång tid, kan trasa sönder delar av en persons inre och det psykoterapeutiska arbetet syftar då till att få till en reparationsprocess som leder till läkning. Detta mödosamma och viktiga arbete behöver anpassas utifrån varje unik individ. Läs mer nedan om EMDR- en av de metoder jag använder vid traumabearbetning


                                                                                                                   

EMDR


Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), är en psykoterapimetod vars främsta syfte är att hjälpa människor att bearbeta traumatiska upplevelser de inte kunnat bearbeta och integrera på egen hand . Sådant som är känslomässigt ointegrerat kan leda till posttraumatiska symptom såsom invaderande minnen (sk flashbacks), överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning och en självbild  präglad av mycket skam.

EMDR syftar till att aktivera förmågan att hantera den negativa påverkan traumat fortfarande har på individen idag. Metoden kan hjälpa människor att känna igen, och våga vara i kontakt med, känslor och tankar man undvikit på grund av att de är alltför känslomässigt överväldigande. I en trygg och förutsägbar miljö tillsammans med terapeuten erbjuds en möjlighet att arbeta med dessa känslor, tankar och kroppsliga manifestationer som kommer upp när traumarelaterade minnen aktiveras.

Syftet är också att få individen att tänka annorlunda om sig själv i förhållande till det som hänt eftersom det är vanligt att utveckla ett negativt sätt att tänka som sig själv i relation till traumat tex ”Jag är värdelös”, ”Allt är mitt fel”, vilket i EMDR kallas för negativ kognition.


EMDR kan också användas på olika typer av fobier, vid långvariga depressioner samt vid komplicerade sorgeprocesser.

Läs mer på EMDR-föreningens hemsida                                                                                                                   

PSYKOANALYS


Jag är kandidat vid Svenska Psykoanalytiska föreningen och kan ta emot för psykoanalys till reducerat pris.

Psykoanalys är en intensifierad form av psykoterapi. Frekvensen är mellan 3–5 gånger i veckan och den som går i analys ligger ner oftast ned på en divan. Psykoanalysen grundades av Sigmund Freud och vilar på teorin att mycket av vårt inre varande är omedvetet och styr och påverkar oss mer än vad vi förstår. Genom att gå i psykoanalys skapas ett utrymme där det blir möjligt att medvetandegöra sådant som är omedvetet för att därigenom få en ökad förståelse för vem man är och vem man vill vara. För mer info se:

SPAF (psykoanalys.se)                                                                                                                               

HUR GÅR DET TILL?


Vi bokar in en eller flera tider för att ringa in det du vill jobba med i psykoterapin. Kommer vi fram till att vi ska arbeta tillsammans formulerar vi tillsammans målet för dig med att påbörja en psykoterapeutisk process. Jag presenterar sedan hur vi tillsammans kan jobba för att nå det målet."Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte  kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon behöver jag visserligen förstå mer  än hon gör, men först och främst förstå det  hon förstår"


Sören Kirkegaard